Stříkací šablony / Airbrush masks


1/16 1/32 1/35 1/48 1/72

Stříkací šablony 1/72

Bf.109G/K spinner spiral
Bf.109G/K spinner spiral Bf.109G/K vrtulové spirály
Bf.109G/K spinner spiral
Kód/Code: X72001
Cena/Price: 59 CZK / 3 EUR
 
A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage
A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage A4/V-2 Airbrush mask Gezackt /Ragged camouflage
Kód/Code: X72002
Cena/Price: 260 CZK / 14 EUR
 
Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM
Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM Breguet Bre.1050 Alizé Canopy airbrush mask for FRROM
Kód/Code: X72003
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-500E Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72004
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-500D Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72005
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline MD-520N Canopy Airbrush Mask for Special Hobby / Profiline
Kód/Code: X72006
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask
Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask Finnish hakaristi vol.I 2090mm/1660mm/1510mm airbrush mask
Kód/Code: X72007
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask
Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask Finnish hakaristi vol.II 1220mm/1150mm/1024mm airbrush mask
Kód/Code: X72008
Cena/Price: 150 CZK / 6 EUR
 
Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask
Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask Douglas A-20B Havoc/Boston canopy airbrush mask
Kód/Code: X72009
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask
Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask Douglas A-20C Havoc/Boston canopy airbrush mask
Kód/Code: X72010
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask
Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask Douglas A-20B/C Boston UTK-1 turret canopy airbrush mask
Kód/Code: X72011
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask
Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask Curtiss SB2C-5 Helldiver canopy airbrush mask
Kód/Code: X72012
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell
Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell Douglas P-70 Nighthawk canopy airbrush mask for MPM/Revell
Kód/Code: X72013
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM
Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM Douglas Havoc Mk.II Turbinlite canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72014
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM
Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM Douglas A-20J/K Havoc/Boston Mk.IV/V canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72015
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral
Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral Focke-Wulf Fw.190A/F/G spinner spiral
Kód/Code: X72016
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby
CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby CASA C-212-100 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72017
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby
Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby Messerschmitt Me.209 V1 markings airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72018
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby Messerschmitt Me.209 V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72019
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby Blohm-Voss BV.155B V1 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72020
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby
Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby Dornier Do-27/ CASA C-127 canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72021
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM
Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM Douglas A-20G Havoc canopy airbrush mask for MPM
Kód/Code: X72022
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby
McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby McDonnell FH-1 Phantom canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72023
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby
CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby CASA C-41A canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72024
Cena/Price: 69 CZK / 3 EUR
 
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta 1D / E canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72025
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR
 
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Northrop Delta Mk.II / Mk.III canopy airbrush mask for Special Hobby
Kód/Code: X72026
Cena/Price: 99 CZK / 4 EUR